อารยธรรมอินเดีย

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประวัติศาสตร์อารยธรรมอินเดีย

รายวิชา การงานนอาชีพและเทคโนโลยี

รหัสวิชา ง 32101

ครูที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา

วิชาที่เกี่ยวข้องกับ โครงงานประวัติศาสตร์

รหัสวิชาครูที่ปรึกษากลุ่มสาระ อาจารย์ อรวรรณ กองพิลา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์อารยธรรมอินเดีย

2. เพื่อศึกษาศิลประวัฒนธรรมแห่งอินเดีย

3. เพื่อศึกษาเรื่องวรรณกรรมของอินเดีย

คำถามเกี่ยวกับโครงงาน

1.ประวัติศาสตร์อินเดียริ่มขึ้นเมื่อใด

2.เพราะเหตุใดจึงมีความเจริญแบบอารยธรรมเมือง

3.หลัฐานที่เก่าแก่ที่สุด คือ ทำด้วยอะไร

4.สมัยก่อนประวัตศาสตร์พบหลักฐานซากเมืองโบราณ 2 แห่งในแม่น้ำสินธุคือ

5.ประวัตสาสตร์อินเดียในช่วงนี้เรียกว่ายุคอะไร

วิธีการดำเนินงาน/โครงงาน

– ตั้งหัวข้อโครงงานที่ศึกษา

– สืบค้นข้อมูล

– วิเคราะห์ข้อมูล

– สรุปข้อมูลที่ได้รับ

– เผยแพร่ข้อมูล

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.ได้ทราบว่าประวัติศาสตร์อารยธรรมอินเดียมีความสำคัญอย่างไร

2. ได้รู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมอินเดียเป็นอย่างไร

3.ได้รู้เรืองวรรณกรรมของอินเดีย

คำตอบโครงงาน

1. ตอบ 3,000ปีก่อนคริสตกาล

2. ตอบ เพราะตัวเมืองมีการวางผังเป็นย่านใหญ่ๆ

3. ตอบ คือขวานกำปั้น ทำด้วยหิน

4. ตอบ -เมืองโมเฮนโจคาโร

            -เมืองฮารับปา

5. ตอบ ยุคพระเวท

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น